Translate

Saturday, July 27, 2013

Mapoot na salita ito?

Sabihing ang Buddist ito. Naniniwala silang ito ay kasalanan. Anumang bagay na hinders progreso ng sangkatauhan. Indibidwal ay responsable para sa kanilang sariling kasalanan.
Itinuturo ng Bibliya na ito. Anumang pag-iisip o gawa salungat sa kalooban ng Diyos. Human tao'y ay mga espiritwal na patay sa kasalanan.Mga Taga-Roma 3:10

  Ito ay ayon sa nasusulat:

Walang sinumang matuwid, wala kahit isa. 


Mga Taga-Roma 3:23

 Ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.

 

 

Mga Taga-Roma 5:12

 Sa kadahilanang ito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan nagkaroon ng kamatayan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat.

 

 

Mga Taga-Efeso 2:1

 At patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.

 

 Itinuturo ng Bibliya kaligtasan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Kristo pagsusumikap lamang.

 

 

Kay Tito 3:5

 Nang mahayag ito, iniligtas niya tayo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng katuwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kaniyang kahabagan. Ito ay sa pamamagitan ng muling kapanganakang naghuhugas sa atin at sa pamamagitan ng Banal na Espiritung bumabago sa atin.

 

 

Mga Taga-Efeso 2:8-10

 

Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. 10 Ito ay sapagkat tayo ay kaniyang mga likha na nilikha ng Diyos kay Cristo Jesus para sa mga mabuting gawa, na inihanda ng Diyos noong una na dapat nating ipamuhay.

No comments:

Post a Comment