Translate

Tuesday, July 23, 2013

Ang Royal ng sanggol

Ang mga tao ay nasasabik dahil doon ay isang bagong sanggol sa hari o reyna. Ang kapanganakan ng isang sanggol ay kamangha-manghang at sa Great Britain, ang hari o reyna sanggol ay magandang balita. Ang mundo ng mga balita nahanap ang bagong sanggol royal napaka-interesante. Sa tingin ko ang royal sanggol ay maganda at anumang iba pang mga sanggol na ipinanganak.

Ang pinakadakilang hari o reyna Baby kapanganakan naganap maraming taon na ang nakakaraan. Man ay isang makasalanan at kailangan ang isang Tagapagligtas. Ang mga propeta foretold sa hinaharap Hari. Gustung-gusto ko ang mga kuwento at kasaysayan ng kapanganakan ni Hesus. Kuwento na ito ay kagiliw-giliw na dahil si Jesus ay magpakailanman ngunit siya ay mapagpakumbaba. Siya humbled kanyang sarili upang maging isang tao sa daigdig na ito.Lucas 2:13-15

 

13 At biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbo ng langit na kasama ng anghel na iyon. Sila ay nagpupuri sa Diyos at nagsasabi:
14 Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa ay
kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran.
15 Nangyari, nang ang mga anghel ay umalis patungo sa langit, ang mga tagapag-alaga ng tupa ay nag-usap-usap. Sinabi nila sa isa't isa: Pumunta tayo hanggang sa Bethlehem. Tingnan natin ang bagay na ito na nangyari, na ipinaalam sa atin ng Panginoon. 

 Si Jesus ay lumago mula sa isang sanggol sa isang tao. Siya ay hindi kailanman nagkasala at siya ay namatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Kami ay sinumpa sa impiyerno ngunit si Jesus ay nag-aalok ng pagpapatawad sa kasalanan. Ito royal Baby ay ang tunay na Hari. Mahalaga na korona sa kanya Hari.


1 Mga Taga-Corinto 15:3-7

 

Ito ay sapagkat ibinigay ko na nga sa inyo nang una pa lamang ang akin ding tinanggap, na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Siya rin ay inilibing at siya ay ibinangon sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Siya ay nagpakita kay Cefas at gayundin sa labindalawang alagad. Pagkatapos nito sa isang pagkakataon, nagpakita siya sa mahigit na limandaang kapatiran. Ang nakakaraming bahagi nito ay nananatili hanggang ngayon at ang ilan ay natulog na. Pagkatapos siya ay nagpakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol.

No comments:

Post a Comment