Translate

Wednesday, July 24, 2013

Ang isang mahusay na guro?

Dalhin ang Jesus maraming mga ideya sa mga tao isip. Naniniwala ang Buddhist ni Jesus bilang isang mahusay na guro. Tanggihan nila ni Jesus bilang Diyos.

  Itinuturo ng Bibliya na ito. Ang natatanging Anak ng Diyos na namatay para sa kasalanan ng sangkatauhan.Mateo 14:33

  Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila: Totoong ikaw nga ang Anak ng Diyos. 

 

 

Mateo 16:16

 Sumagot si Simon Pedro: Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na buhay. 

 

 

Juan 1:34

 Aking nakita at pinatotohanan na siya ang Anak ng Diyos.

 

 

Juan 9:35-37

 

35 Narinig ni Jesus na siya ay itinaboy nila. Nang matagpuan ni Jesus ang lalaking dati ay bulag sinabi niya sa kaniya: Ikaw ba ay sumasampalataya sa Anak ng Diyos?
36 Sumagot siya at sinabi: Sino siya Panginoon, upang ako ay sumampalataya sa kaniya?
37 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Nakita mo na siya at siya ang nakikipag-usap sa iyo. 


1 Mga Taga-Corinto 15:3

 Ito ay sapagkat ibinigay ko na nga sa inyo nang una pa lamang ang akin ding tinanggap, na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan.

 

 

Mga Taga-Roma 5:6-8

 

Ito ay sapagkat nang tayo ay mahina pa si Jesus ay namatay sa takdang panahon para sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Hindi pangkaraniwan na ang isang tao ay mamatay para sa isang matuwid na tao. Maaaring alang-alang sa isang mabuting tao, ang isang tao ang maglakas-loob na mamatay. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.

No comments:

Post a Comment