Translate

Saturday, July 13, 2013

מה חסר בעולם!

אנחנו חיים בעולם שאין בה אמונה. אנשים רבים לקבל לבלבל כשאני אומר את זה. לאנשים יש כל הסוג של מערכות אמונה. אז הם חושבים שהם בסדר.

רעיונות רוחניים רבים לדחות את התנ"ך כמושלם. הם אומרים שזה ספר טוב שיש טעויות בזה.התנ"ך הוכח ואנחנו צריכים להאמין.

יש ישו ויגשים את נבואות התנ"ך. אנשים רבים לדחות את התנ"ך בגלל שהם אוהבים את החטא. הם אוהבים את המין מחוץ לנישואים. הם אוהבים את האמת שלהם על האמת של אלוהים.

כריסטיאן צריך לקבל את התנ"ך. זה טהור וזה נכון. ישוע הוא אלוהים ודבר אלוהים הוא ישו.העולם יגיד שהתנ"ך הוא ספר אחר, אבל מבין את זה.התנ"ך הוא הספר רק מאלוהים. הנוצרים צריכים להאמין בכל התנ"ך ולא להקשיב למערכת העולמית.הבשורה על-פי לוקס 24:25

 "כסילים!" קרא ישוע. "האם כל-כך קשה לכם להאמין לדברי הנביאים בכתבי-הקודש?

No comments:

Post a Comment