Translate

Sunday, July 14, 2013

Huwag kang magkaroon ng kalayaan?

Ang isang tanyag na paksa ay kalayaan. Naniniwala ako na ang lahat ng tao ay gustong kalayaan. Paano naming matanggap ang kalayaan. May isang milyong mga ideya ng kalayaan. Ang pambansang edukasyon ay hindi turuan totoo kalayaan.

Mayroon akong kalayaan sa aking buhay. Ako libre dahil naniniwala ako at sundin ang mga salita ni Jesus. Naniniwala ako na ang mga salita ni Jesus at natatandaan ko ang kanyang mga salita. Naniniwala ako na si Jesus ay ang ikalawang tao sa Trinity. Siya ay nagbibigay ng biyaya sa sangkatauhan, kung ang isang tao pagnanais.

Kung ang isang Kristiyano pagkatapos ay mayroon kang kalayaan. Kailangan mong maunawaan ang mga salita ni Jesus. Araw-araw kailangan mong basahin ang mga purong salita ni Jesus. Ang mundo ay hindi maunawaan ang kalayaan dahil hindi sila naniniwala at sundin.

Ang isang Kristiyano ay hindi nai-save sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pamamagitan ng biyaya ng krus. Ang isang tao na kailangang magsisi mula sa kanilang mga kasalanan at sundin ang mga paraan ni Jesus. Araw-araw akong magkasala kaya kailangan ko si Jesus. Si Jesus ay maaaring linisin ang aking kaluluwa. Kasalanan makokontrol ang aking buhay, kung hindi ko pag-ingatan ang mga salita ni Jesus. Ang mga Kristiyano kailangan sundin ang mga salita ni Jesus ngunit ang batas ay hindi i-save ang sinuman ngunit ang krus ni Jesus.

Mayroong isang pag-iisip sa kasalanan. Maraming mga tao na ang mga ito ay mahusay na mga tao. Sabi nila sila sundin ang mga batas at hindi nila kailangang Jesus. Ang taong ito ay isang alipin ng kasalanan. Tanging ang Banal na Espiritu ay maaaring magbakante ng isang tao. Ang Banal na Espiritu ay ang ikatlong tao ng Trinity.

Kapag ang isang tao ay nauunawaan na siya ay makasalanan. Pagkatapos ang isang tao ay maaaring magsisi mula sa kanilang mga kasalanan at naniniwala sa biyaya ni Jesus. Ang taong iyon ay nasa biyaya ni Jesus ay hindi napapailalim sa mga batas ng Diyos ngunit ang biyaya ng Diyos ay maglagay ng isang pagnanais na gawin ang kalooban ng Ama ng.

Ang mga tao ay nai-save sa pamamagitan ng biyaya ng Jesus ngunit kailangan naming makinig na mabuti ang Salita ni Jesus. Kung ang iyong ina ay mabuti para sa iyo, gusto mo upang ihatid ang iyong ina. Ang iyong mga serbisyo sa iyong ina ay isang serbisyo at hindi isang tungkulin. Ito ay ang parehong bagay sa buhay Kristiyano.Juan 8:31-36

 

31 Sinabi nga ni Jesus sa mga Judio na sumampalataya sa kaniya: Kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad. 32 Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
33 Sila ay sumagot sa kaniya: Kami ay lahi ni Abraham at kailanman ay hindi naging alipin ninuman. Papaano mo nasabi na kami ay magiging malaya?
34 Sumagot si Jesus sa kanila: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo: Ang sinumang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. 35 Ang alipin ay hindi nananatili sa bahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. 36 Kung palalayain nga kayo ng anak, tunay na kayo ay magiging malaya.

No comments:

Post a Comment