Translate

Friday, December 13, 2013

אמרותושקרים כוזבים

ש סיפורים עצובים באינטרנט. אנשים הולכים לכלאוהם לא עשו את הפשע , משום שאנשים אחרים לשקר
סוג זה של סיפור יביא כעס. לאנשים רבים ישתחושת הצדק
אני מאמין שזה . כל מדינה צריכה חוקים טובים וצריכים להיות מוגנים בחפים מהפשע . לאלוהים יש אותו הרעיון
אלוהים לדבר על סוג זה של החוקבספר שמות . אנשים שוכחים שאלוהים הואהשופט הגדול
אנחנו כעסנו כאשר עוול שקורהואדם חף מפשע נענש. אבל אנחנו צריכים להסתכל על תחום זה. הלשון האנושית יכולה להביא האשמות שווא . אנחנו יכולים לגנות את החפים מפשע , כי אנחנו לא יכולים לשלוט בלשון שלנו. הלשון שלנו יכולה לגרום למוות בחיינו ובחיי האדם. אנשים רבים מהללים את אלוהיםושהם מקללים את האנושותאגרת יעקב 3:7-12

 אדם יכול לאלף כל מיני חיות, ציפורים, רמשים ודגים, אבל איש אינו מסוגל לאלף את הלשון, שמוכנה בכל רגע לשלח חיצי רעל. אותה לשון מברכת ומהללת את אלוהים, ואף מקללת אנשים שונים שנבראו בצלם אלוהים, 10 כך שמפה אחד יוצאות ברכות וקללות. אחים יקרים, אתם מסכימים איתי שאין זה יאה למאמינים. 11 האם ממעין אחד יכולים לנבוע מים מתוקים ומים מרים? 12 כשם שאינכם יכולים לקטוף זיתים מעץ תאנה או תאנים מעץ גפן, כך אינכם יכולים לשאוב מים מתוקים ומים מרים ממעין אחד

 

 אנחנו צריכיםמשפטים חדשים בלשונותיהם ואת הלב שלנו. יש חטאים רבים בלבנו. אנחנו לא נקיים לפני ה '. אנחנו צריכים לשאול את הקב"הללב חדש


המשיח יכול לסלוח על החטאים שלנו. אנחנו אשמים לפניהשופט הגדול , אבל ישו יכול לפדות את לבנו. תשווע לקחתי את חטאינוויכולים לגרום לאדם חדש

 

 

שמות 23:7

 מִדְּבַר־שֶׁ֖קֶר תִּרְחָ֑ק וְנָקִ֤י וְצַדִּיק֙ אַֽל־תַּהֲרֹ֔ג כִּ֥י לֹא־אַצְדִּ֖יק רָשָֽׁע

No comments:

Post a Comment