Translate

Thursday, December 12, 2013

הדברים הטיפשיים של העבר

יש לכל אדםסיפור. אנו מתחייבים דבר טיפשי כשהיינו במתבגרים. כמה אנשים לומדים מהטעויות שלהםואנשים אחרים לא לומדים מהטעויות שלהם . זו עובדה בחיים
אנשים רבים משתמשים בסמים . פעילות זו יכולה להוביל למוות. הנושא של תרופות הואנושא פופולרי
יש לי חברים רבים שמתחרטים עלהשימוש בסמים
מערכות יחסים רבים לא לעמוד איתן. אנשים יכולים לעשות משהו טיפשי . האישה יכולה לעזוב אתמערכת יחסים בגללחוסר הנאמנות של גבר. האיש הזה יצטערו על ההחלטה שלו


אנחנו צריכים להודות בזה. אנו חוטאים . יש לי האנושות חטאבלב. האנושות אוהבת את החטא ולא פעל אלוהים. ישאנשים הצעירים טיפשות ולכן הם יהיו חטא . ישאנשים המבוגרים טיפשות ולכן הם יהיו חטא
אנחנו צריכים להחליף את לבנו . הלב הרע יגרום לבעיות ולכן אנחנו צריכיםלב חדש. הלב החדש יכול להיות אפשרי כאשר אנו קוראים לאלוהים של התנ"ך. כאשר אנו מקבלים את ישוע המשיח ואז אנחנו יכולים לקבללב חדש
כאשר אדם רוצה ישו אז הם לא רוצים לחטוא. חיי החטא יהרסו את הנשמה ואת החיים
אדם אינטליגנטי יקבללב חדשמהמשיחמשלי 10:27

 יִרְאַ֣ת יְ֭הוָה תֹּוסִ֣יף יָמִ֑ים וּשְׁנֹ֖ות רְשָׁעִ֣ים תִּקְצֹֽרְנָה

No comments:

Post a Comment