Translate

Thursday, December 26, 2013

הממשלה יכולה לעשות הרבה דברים , אבל זהגדול

אנחנו חייםבעולם שהוא בלתי צפוי ולכן אנחנו זקוקים לעזרה. אנשים רבים לבקש עזרה. אנו שוכחים את מקור חיים. הממשלה היא לאהמקור של חיים. אנחנו צריכים ממשלה טובה, אבל זה לאהמקור
אני רואה בעיות רבות בעולם הזה. אני רואה את השחיתותבמשטרה. אני רואה את השחיתות במשרדו שלהנשיא. אני רואה את השחיתות בעולם העסקים . אני רואה את שחיתות בקרבהאנשים העניים . הבעיה זו נקראת חטא. אנחנו חטאנו ואנו מקבלים כאב. חיי החטא יהרסו
אם אדם רוצהחיים טהורים ואז האדם יהיה להימנע מרע. התנ"ך יהיה לעשות את זה. אם אדם חל בתנ"ך ואז אנשים שונאים את החטא. אם אדם להימנעמהתנ"ך אז הלב יהיה מלא בחטא. כאשר יש ליהלב חטא אז אנשים עושים דברים מטורפים
אלוהים הואהשופט נהדר. אם אדם רוצה אלוהים אז האדם יקבלהפרס גדול. אלוהים מבין את הלב האנושי. אם אדם דוחה את דרכו של אלוהים ואז הם יוכלו לשלם את העונש על חטאם . עונש חטא הוא גיהינום. אם אדם עושה הרבה דברים טובים, אבל יש לי חטא אחד . אז האדם ילך לגיהינום. מגיעים לכולם גיהינום
אם אדם מקבללב חדש ואזהנשמה תהיה טובה. אבל אם אדם שונא אתהלב החדש ואז האדם יסבול. אנחנו מקבליםלב חדש בישוע . אנחנו צריכים להתוודות על חטאינוורוצים את דרכו של האל. ישו מת על הצלבוהוא לנצח את המוות . אנחנו צריכים לבטוח בצלב של ישו אז יש לנונשמה שנפדתהמשלי 10:29

 מָעֹ֣וז לַ֭תֹּם דֶּ֣רֶךְ יְהוָ֑ה וּ֝מְחִתָּ֗ה לְפֹ֣עֲלֵי אָֽוֶן

No comments:

Post a Comment