Translate

Friday, December 20, 2013

Ang bagong tao, ang galit

Buhay ay maaaring maging mahirap. Ang sangkatauhan ay maaaring maging ang bagong tao. Ang isang tao ay maaaring manirahan sa isang lungsod pagkatapos ay ang taong lumipat sa isa pang lungsod. Ang taong iyon ay isang bagong tao sa bagong lungsod. Mga tao sa mga bagong lungsod ay maaaring kamuhian ang bagong tao.

Maraming mga tao ay ipinanganak sa ibang bansa at ilipat ang mga ito sa ibang bansa. Ilipat ang mga ito para sa maraming mga dahilan.

Maaring may kapootang panlahi at iba pang mga kadahilanan kapag ang dayuhan gumagalaw sa isa pang bansa.

Hindi ako ng pakikipag-usap tungkol sa mga ilegal na imigrante ngunit legal na imigrante. Kung ang isang tao ay legal pagkatapos ay dapat ituring sila na may dignidad. May ay isang batas sa Lumang Tipan tungkol dito.Exodo 23:9

Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan; naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Egipto.

 

 Si Israel ay nanirahan sa Ehipto at ay inaapi. Kaya ang mga Hudyo maunawaan ang ideyang ito. Ay mapaalalahanan Diyos sa Israel.

 

 
Kailangan namin ang pag-ibig sa gitna. Kailangan namin upang ipakita ang pag-ibig. Kailangan nating pag-ibig ng Diyos. Kailangan nating pag-ibig sangkatauhan. Hindi namin maaaring ibigin sangkatauhan, kung hindi kami mahal ng Diyos.

 

Marcos 12:30

 Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, at nang buong kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip mo at nang buong lakas mo. Ito ang unang utos.

No comments:

Post a Comment