Translate

Monday, December 30, 2013

Ang Ozone Layer

Ang Ozone Layer ay mahalaga para sa lupa. Ang layer na ito pinoprotektahan ang lupa. Ito ay kailangan para sa buhay sa mundong ito.

Ang Diyos ay ang Tagapaglikha ng Ozone Layer. Kung bumabasa ng isang tao ang kasaysayan ng paglikha pagkatapos ay ang tao ay maunawaan sa ideya na ito. Nilikha ng Diyos ang Ozone Layer sa ikalawang araw.Genesis 1:6-8

  6 Sinabi ng Diyos: "Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay!" 7 At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. 8 Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga---iyon ang ikalawang araw. 

 

 

Hebreo 11:3

 Sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin ang mga ito. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita na kaniyang sinabi. Kaya mula sa mga bagay na hindi makikita ng sinuman, inihanda niya ang mga bagay na nakikita. 

 

 
  Gusto ko ang ideyang ito. Ang Tagapaglikha ng sanlibutan nagnanais ng sangkatauhan. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at maaaring napatawad namin. Maaari naming sundin ang Tagapaglikha.

 

 

Awit 8:3-5

 

3 Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay,
pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay.
4 Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan;
o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan?
5 Nilikha mo siyang mababa sa iyo b nang kaunti,
pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati.

No comments:

Post a Comment