Translate

Wednesday, October 14, 2015

Ang mga plano ng sangkatauhan

Ang sangkatauhan ay hindi alam magkano. Hindi namin alam kung bakit ang mga bagay na mangyayari sa ating buhay. Hindi namin alam ang hinaharap.

Mga Tao makatanggap degree mula sa mga kolehiyo, upang maaari silang magkaroon ng magandang trabaho.

Ang mga tao ay i-save ang pera upang maaari nilang bumili ng bahay.

Hindi ko magkaroon ng isipan ng Panginoon kundi ang Panginoon alam ng bawat kaganapan sa hinaharap.

Kailangan naming hilingin sa Panginoon na magturo sa amin. Kailangan natin ang Panginoon sa patnubay sa bawat bahagi ng buhay na ito.

Dapat nating kamuhian ang ating mga kasalanan at ibigin ang katotohanan. Kailangan naming patayin ang mga makasalanang kalikasan.

Si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay mula sa patay. Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod kay Jesus.Kawikaan 16:9

 Ang tao ang nagbabalak,
ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.

No comments:

Post a Comment