Translate

Monday, October 12, 2015

Buhay pagkatapos ng kamatayan

Lamang namatay si Abraham at pinagpala ng Diyos si Isaac. Ano ang ibig sabihin nito? Narito ang ilang mga ideya.
Kapag ang isang makadiyos na parent namamahagi ng kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak, na ang bata ay pinagpala. Pangangailangan upang magturo ng Bibliya sa kanilang mga anak makadiyos na mga magulang. Kung ang isang bata ay may isang pag-unawa ng Bibliya pagkatapos ay ang bata ay nakatira ay pagpapalain.
Ay palaging protektahan ng Diyos ang mga bata ngunit ang mga magulang ay mamatay.
Kapag ang isang tao ay malungkot at pagkatapos ay maaari aliwin ang Diyos ng isang tao. Ito ay mahirap na proseso ng kamatayan ng isang magulang.
Tanging ang Diyos ay maaaring gumaling ang kaluluwa.
Isaac ay tinuturuan katotohanan sa Biblia at siya ay pinagpala. Ang kaalamang iyon ay sumusuporta sa mga puso. Naniniwala ako Issac ilagay ang kanyang pananampalataya sa Diyos.
Kapag ang isang tao ay inilalagay ang kanilang pananampalataya kay pagkatapos Diyos ay pagalingin ang kaluluwa. Kailangan naming bigyan ang aming mga Masakit sa Diyos.Genesis 25: 11

  Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer-lahai-roi.

No comments:

Post a Comment