Translate

Monday, October 5, 2015

Ang ama pinagpapala, ang kanyang mga anak

Nagkaroon ng maraming mga anak ni Abraham. Siya ay isang mabuting ama. Ibinigay niya para sa kanyang pamilya. Pinagpala siya ng Diyos ng kayamanan at binasbasan niya ang kanyang pamilya.

Abraham ay mamatay at ibigay ang kanyang pera at ari-arian upang Issac. Subalit siya ay nagkaroon ng ibang mga anak.

Kaya ibinigay niya ang kanyang iba anak ng ilang mga regalo.

Issac ay nasa talaan ng lahi ng Mesiyas kaya nakuha niya ang pera ni Abraham.

Ang iba pang mga anak na lalaki nakuha goods makalupang ngunit ay hindi sa angkan ng Mesiyas.

Pagpapalain ng Diyos sa atin sa mundong ito ngunit maraming mga tao ay hindi magsisisi. Kaya ang mga tao ay hindi magkakaroon langit.

Issac ay nasa talaan ng lahi ng Mesiyas kaya siya makalangit na gantimpala.

Kung tayo ay magsisisi at sumunod kay Jesus pagkatapos naming matanggap ang makalangit na gantimpala at langit.Genesis 25:5-6

  5 Kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. 6 Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa, at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac.

 


No comments:

Post a Comment