Translate

Friday, October 30, 2015

הדרך ישרה

אני יודע שיש לי כל שליט דרכים ישרים אבל אני אסביר מנהיג הטוב.
מנהיג זה רוצה אנשים ישרים בהנהגתם.
אם יש לי חברה יושר אז החברה שתהיה מבורכת. אם מדינה רוצה מדינה בטוחה אז היושר מגיע האדון ישוע.
המדינות של מנהיגי המדינות זקוקה לרצון ה '. אז הם רוצים שאנשים אלוהיים כדי לעזור בהחלטות של המדינה.
המנהיגות הכנה היא נדירה.העולם הוא מושחת. אבל עלינו להתפלל להנהגה אלוהית במדינות שלנו.
אם אדם רוצה הדרכים ה 'ואז האדם שיש להם חיים נהדרים.החיים נהדרים, יהיו שלום, שמחה ודברים גדולים אחרים.

משלי 16:13

רְצ֣וֹן מְ֭לָכִים שִׂפְתֵי־צֶ֑דֶק וְדֹבֵ֖ר יְשָׁרִ֣ים יֶאֱהָֽב׃

No comments:

Post a Comment