Translate

Monday, October 26, 2015

Ang dakilang hari

Ang isang mahusay na hari ay pagnanais sa kabutihan. Ang hari ay mapoot kasamaan. Kapag may isang mabuting hari pagkatapos ay ang bansa ay ligtas.

Ang katotohanan ay ito. Mga Bansa hindi parangalan ang katotohanan at ang Diyos sa mundong ito.

Kailangan naming pagnanais ng isang lider na matuwid. Pangalan ng isang tagapanguna ay si Hesus. Perpekto ang Diyos at ang kanyang mga batas ay perpekto.

Maaari naming maging sa kaharian ng Diyos.

Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod kay Hesus.Kawikaan 16: 12

 Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan,
pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan.

No comments:

Post a Comment