Translate

Saturday, October 10, 2015

Ang magandang buhay

Naniniwala ako na ang mga tao ay nais na manirahan sa magandang buhay. Gusto naming nanirahan sa maraming taon. Gusto naming kumita ng pera sa gayon maaari naming ihinto ang nagtatrabaho nang walang stress.
Kapag tayo ay bata pagkatapos ay sa tingin namin ang buhay ay walang hanggan sa daigdig na ito. Tayo ay nagiging mas matanda at napagtanto namin na buhay na ito ay temporal.
Ang buhay ay higit pa sa pagtatrabaho. Kapag gisingin ang mga tao sa umaga at pagkatapos ng trabaho hanggang sa gabi. Ang taong iyon ay kumain at matulog pagkatapos na ang tao ay pumunta sa trabaho. Ang buhay na ito ay walang kahulugan.
Mayroong higit pa sa buhay pagkatapos ay nagtatrabaho sa isang trabaho. Kailangan namin na magkaroon ng isang mas mataas na layunin.
Nabuhay si Abraham ng isang mahabang oras ngunit siya ay namatay. Maraming mga tao ang hindi gustong makipag-usap tungkol sa kamatayan.
Sinundan ni Abraham ang Panginoon nang siya ay nabubuhay sa mundong ito.
Abraham ay hindi nanirahan ang perpektong buhay ngunit siya ay pinatawad. Hindi namin maaaring lumapit sa Diyos sa aming mga mabubuting gawa. Kailangan nating tanggapin ang Mesiyas sa ating buhay.
Dumating si Jesus sa mundong ito at nanirahan sa isang perpektong buhay. Namatay siya sa krus at siya muling nabuhay mula sa patay.
Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sundin ang Panginoon.
Kailangan naming magkaroon ang katuwiran ni Hesus sa ating buhay. Ayaw ng Diyos sa mga tao upang mamatay sa impiyerno kaya ipinadala niya si Jesus sa lupa. Si Jesus ay ang pinakadakilang regalo para sa sangkatauhanGenesis 25:7-10

  7 Si Abraham ay nabuhay nang 175 taon. 8 Matandang-matanda na siya nang mamatay. 9 At inilibing siya nina Isaac at Ismael sa yungib ng Macpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Efron, anak ni Zohar na Heteo. 10 Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sara.

No comments:

Post a Comment