Translate

Wednesday, October 21, 2015

Ang pamilya

Ibinigay ng Diyos si Abraham ng isang bata. Ang isang bata kaya walang magiging isang hinaharap Mesiyas sa lupa.

 Si Issac ay ang kanyang pangalan. Ang makadiyos na pamana ng pamilya ay dumating mula sa Issac.

Ibinigay ng Diyos Issac isang asawa kaya siya ay may mga anak. Ito ay mahalaga upang magkaroon ng mga bata upang mapanatili ang pangalan ng isang pamilya.

Si Hesus ay ang Mesiyas. Si Hesus ay Diyos. Siya ay palaging umiiral. Siya ay dumating sa lupa na ito. Siya ay nanirahan sa isang perpektong buhay at namatay sa krus. At siya'y muling nabuhay mula sa patay.

Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod sa kanya. Kami ay mga makasalanan. Kailangan namin ng isang bagong likas na katangian kaya kailangan naming tanggapin si Hesus.Genesis 25: 19-20

 
19 Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 20 Apatnapung taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameong taga-Mesopotamia. Si Rebeca'y kapatid ni Laban, isa ring Arameo.

No comments:

Post a Comment