Translate

Saturday, August 31, 2013

Mga tao ay maaaring kumita ito?

Mga taong  ay gustong kumita ng pera at mga bagay. Karamihan sa mga magulang na turuan ang mga bata na magtrabaho nang husto. Naniniwala ako na ito. Kailangan naming magtrabaho nang husto ngunit hindi namin maaaring kumita ng kaligtasan.

Ang Simbahan ni Hesus Kristo at ang huli-araw na mga Santo naniniwala ito. Ang kaligtasan ay nagmumula sa pamamagitan ng mga gawa. Lahat ng mga tao ay paggastos kawalang-hanggan sa ilang mga antas ng isang maraming palapag langit. Ang antas ay natutukoy sa pamamagitan ng saklaw ng mabuting gawa sa bawat tao.

Ang itinuturo ng Bibliya na ito. Ang kaligtasan ay isang libreng regalo na ibinigay sa pamamagitan ng biyaya (hindi tampat pag-ibig) ng Diyos para sa lahat ng taong naniniwala at tanggapin ang kanyang mga plano.Mga Taga-Efeso 2:8-9

 

Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.


Juan 12:26

 26 Kung ang sinuman ay maglilingkod sa akin, hayaan siyang sumunod sa akin. Kung saan ako naroroon ay doroon din ang aking tagapaglingkod. Kung ang sinuman ay naglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng aking Ama. 

 

 

Juan 14:1-3

 Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo.

 

 

1 Juan 3:1-2

 Narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos. Ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng sanlibutan ay sapagkat hindi ito nakakakilala sa kaniya. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya.

No comments:

Post a Comment