Translate

Friday, August 9, 2013

ישועתו של האדם?


 אני שומע את מילת הישועה. ישנם רעיונות רבים לישועה. אני לומד את מה שהאמונה ההינדית.

האנושות אומרים הינדים מוצדקת במסירות נפש, מדיטציה, מעשים טובים ושליטה עצמית.הדבר העצוב הוא זה.הגאולה האמיתית היא לא באמונה ההינדית. זה רעיון מוטעה.

זו האמת. האנושות היא מוצדקת דרך מות הקרבתו ותחייתו של ישוע המשיח שמת במקום שלנואגרת פולוס הראשונה אל-הקורי 15:3

 סיפרתי לכם כל מה שסופר לי, ודברים אלה הם בעלי חשיבות ראשונה במעלה: שהמשיח מת בעד חטאינו, כפי שניבאו הכתובים, 

 

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 3:24

 בכל זאת, אלוהים הצדיק אותנו בחסדו חינם, על-ידי קורבנו של ישוע המשיח שהוקרב למעננו.

 
No comments:

Post a Comment