Translate

Friday, August 30, 2013

האם חטא לעזור לאנשים?

הרעיון של חטא הוא מעניין.הכנסייה ישוע המשיח וקדושי אחרית ימים אומרת את זה. אנשים בהדרגה הופכים להיות אלים. כנסייה זו מלמדת כי חטאיו של האדם בגן העדן היו נחוצים על מנת לספק להורות לילדי רוח אלוהים, שהיו מוכנים ומחכים לחוויה של חיים על פני כדור הארץ

התנ"ך מלמד את זה. האנושות היא לא אלוהית, אבל חטא ונפרד מאנשים אלוהים יכול לקיים מערכת יחסים עם אלוהים דרך אמונה במשיח בלבד. האנושות, מלבד המשיח, הולכת לאיבודאגרת פולוס השליח אל-הרומיים 5:12-19

 כאשר האדם הראשון הפר את הציווי של ה', פגע חטאו בכל המין האנושי – חטאו זרע מוות בכל העולם ובני-האדם מתו, כי כולם חטאו. 13 אמנם החטא כבר היה בעולם זמן רב לפני מתן-התורה, אך איש לא יכול להיחשב חוטא לתורה אם טרם ניתנה התורה. 14 אף-על-פי-כן, המוות, שהוא תוצאת החטא, שלט בבני-האדם מאדם ועד משה – גם באלה שלא חטאו בדיוק אותו חטא של אדם. אדם מסמל את ניגודו של בן-האדם העתיד לבוא.

15 מאידך, מתנת האלוהים שניתנה לנו באמצעות המשיח שונה בתכלית ממה שהנחיל לנו האדם הראשון. בעוד שחטאו של אדם הביא מוות לאנושות, הביא בן-האדם ישוע המשיח לאנושות סליחת חטאים ברחמי אלוהים. 16 חטאו האחד של אדם הביא עונש מוות על רבים, ואילו המשיח מזכה אותנו מחטאינו ומעניק לנו חיים חדשים – וכל זאת בחסד. 17 אם על-ידי חטאו של אדם אחד ויחיד השתלט המוות על כל בני-האדם, אנו בטוחים כי אלה הזוכים בחסדו הרב של אלוהים ובסליחת חטאיהם, יחיו וימלכו בזכות אדם אחד – ישוע המשיח. 18 לכן, כשם שחטאו של האדם הראשון הביא עונש על כל בני-האדם, כך מזכה צדקתו של המשיח את כל בני-האדם בעיני אלוהים, והם זוכים בחיי נצח. 19 כשם שעל-ידי סרבנות ואי-ציות של אדם אחד נמצאים בני-האדם במעמד של חוטאים, כך על-ידי ציות לאלוהים הביא המשיח אנשים רבים למעמד של צדיקים וחפים-מפשע בעיני אלוהים


אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 6:23

 כי לחטא יש שכר – מוות. ואילו אלוהים מעניק למאמינים בו ולמשרתים אותה מתנה: חיי נצח בישוע המשיח אדוננו

 

 

אגרת פולוס השליח אל-האפסים 2:1

 פעם הייתם מתים באופן רוחני; הייתם תחת קללת האל בגלל מעשיכם הרעים

 

 

אגרת פולוס השליח אל-האפסים 2:3

 כולנו חיינו בעבר בצורה כזאת. אורח-חיינו ביטא את רוע לבנו וכניעתנו לתשוקותינו ותאוותינו. נולדנו בעלי טבע מושחת, והיינו תחת זעם אלוהים כשאר בני-האדם

 

 

הבשורה על-פי יוחנן 1:29

 למחרת ראה יוחנן את ישוע בא לקראתו והכריז: "הביטו! הנה שה האלוהים הנושא את חטאי העולם

 

 

אגרת פולוס השליח אל-הגלטים 3:13

 המשיח שיחרר אותנו מהקללה הרובצת על אלה שאינם מקיימים את כל מצוות התורה, בלקחו על עצמו את הקללה במקומנו, שהרי כתוב בתור[: "קללת אלוהים תלוי" (על עץ, והרי ישוע שנצלב היה בעצם תלוי על עץ.)

No comments:

Post a Comment