Translate

Sunday, August 11, 2013

פולחנו של הרעיון

ישנן כתות רבות השוללות את השילוש הקדוש.התנ"ך מלמד את השילוש. העד של יהוה להכחיש את השילוש הקדוש. הם מאמינים בזה. יש אחד בודד להיות מכל הנצח: יהוה אלוהים, הבורא ומשמרו של העולם וכל הדברים. הם מכחישים את השילוש הקדוש.

האדם שמאמינים בתנ"ך, אומר את זה. אלוהים הוא ישות נצחית אישית, רוחנית בשלושה אנשים: אב, בן ורוח קודש.הבשורה על-פי מתי 3:13-17

 באותו זמן בא ישוע מן הגליל אל נהר הירדן, כדי להיטבל על-ידי יוחנן.

14 יוחנן ניסה לשכנע אותו ואמר: "אתה צריך להטביל אותי, ולא אני אותך!"
15 אולם ישוע עמד על דעתו ואמר: "הטבל אותי, בבקשה. עלי לעשות את כל הדרוש." ויוחנן הטביל אותו.
16 מיד לאחר הטבילה, כשישוע יצא מהמים, השמים נפתחו מעליו והוא ראה את רוח אלוהים יורדת עליו בדמות יונה. 17 קול קרא מהשמים: "זהו בני אהובי, ובו אני חפץ."


הבשורה על-פי מתי 28:19

  "משום כך לכו ועשו תלמידים בכל העולם. הטבילו אותם בשם האב, הבן ורוח הקודש, 

 

 

אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 13:14

 מי ייתן שחסד אדוננו ישוע המשיח, אהבת האלוהים וחברת רוח-הקודש יהיו עם כולכם.

No comments:

Post a Comment