Translate

Tuesday, August 27, 2013

Ang Bagong Apocalipsis ay totoo?

Ang Simbahan ni Hesus Kristo at ang huli-araw na mga Santo ay may bagong mga banal na kasulatan. I-claim nila na ang mga kasulatan ng Joseph Smith ay divinely inspired revelations. Ang mga ito ay Diyos ika-19 na siglo karagdagan sa Bibliya.

Ang Biblia ay hindi magturo ito. Ang Bibliya, na ibinigay ng Diyos na Espiritu, ay kumpleto sa kanyang sarili at kailangang walang mga karagdagan. Anumang mga karagdagan sa Bibliya ay ipinagbabawal.Deuteronomio 4:2

  2 Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. 

 

 

Deuteronomio 12:32

 "Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan.

 

 

Kawikaan 30:5-6

   5 "Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. 6 Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan ka niya bilang isang sinungaling." 

 

 

Mga Taga-Galacia 1:8

 Subalit kahit kami o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinapangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos.

 

 

Hebreo 1:1-2

 Noong una, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kaniyang Anak. Siya ay hinirang ng Diyos na maging tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan din niya, nilikha ng Diyos ang mga kapanahunan.

 

 

Pahayag 22:18-19

 

18 Ang dahilan nito ay nagpapatotoo rin ako sa lahat ng nakakarinig ng mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Sinabi ko: Kapag dinagdagan ng sinuman ang mga bagay na ito, idadagdag ng Diyos sa kaniya ang mga salot na aking isinulat sa aklat na ito. 19 Kung binawasan ng sinuman ang mga salita sa aklat ng pahayag na ito, aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa aklat ng buhay. Aalisin din ang kaniyang bahagi sa banal na lungsod at mula sa mga bagay na isinulat sa aklat na ito.

No comments:

Post a Comment