Translate

Monday, August 19, 2013

Ang pagtubos ng sangkatauhan

Ang salitang pagtubos ay kawili-wili. Sabihing Ang ni Jehovah Saksi ito. Nagbibigay ang kamatayan ni Kristo ang pagkakataon para sa mga tao upang gumana para sa kanilang kaligtasan: perpektong tao buhay para sa kawalang-hanggan sa isang lupa Eden uri.

Itinuturo ng Bibliya na ito. Ang kamatayan ni Cristo ay ang kumpletong pagbabayad para sa mga kasalanan ng sangkatauhan.Mga Taga-Roma 3:24-25

 

24 Ang lahat ay pinapaging-matuwid ng Diyos nang walang bayad sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, sa pamamagitan ng katubusan na na kay Cristo Jesus. 25 Siya ang itinalaga ng Diyos na maging kasiya-siyang handog sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kaniyang dugo, upang ipakita ng Diyos ang kaniyang katuwiran ay ipinagpaliban niya ang kahatulan sa mga nakalipas na kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang kahinahunan.


Mga Taga-Colosas 1:20

 Nagdala siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na nabuhos sa krus. Sa pamamagitan niya ikinalugod ng Ama na ipagkasundo sa kaniyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa, o sa lahat ng mga bagay sa langit. 

 

 

1 Pedro 2:24

 Dinala niya sa kaniyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy upang tayo na namatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran at dahil sa kaniyang sugat kayo ay gumaling.

 

 

2 Mga Taga-Corinto 5:20

 Para kay Cristo, kami nga ay mga kinatawan na waring ang Diyos ang namamanhik sa pamamagitan namin. Nagsusumamo kami alang-alang kay Cristo na makipagkasundo kayong muli sa Diyos.

No comments:

Post a Comment