Translate

Friday, August 30, 2013

Ba ang kasalanan matulungan ang mga tao?

Ang ideya ng kasalanan ay kawili-wili. Ang Simbahan ni Hesus Kristo at ang huli-araw na mga Santo sabihin ito. Ang mga tao ay nagiging progressively mga diyos. Iglesia na ito na magturo ni Adan ang kasalanan sa Eden ay kinakailangan upang makapagbigay ng angkan para sa mga bata ang espiritu ng Diyos, na ay handa at naghihintay para sa mga karanasan ng buhay sa mundo.

Ang itinuturo ng Bibliya na ito. Sangkatauhan ay hindi tulad ng diyos, ngunit makasalanan at nakahiwalay mula sa Diyos ang mga tao ay maaari lamang magkaroon ng isang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sangkatauhan, bukod sa Kristo, ay mawawala.Mga Taga-Roma 5:12-19

 

12 Sa kadahilanang ito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan nagkaroon ng kamatayan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat. 13 Ito ay sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan na bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit nang wala pa ang kautusan ang kasalanan ay hindi ibinibilang. 14 Subalit ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Ito ay naghari maging sa kanila na ang kasalanan ay hindi tulad ng pagsalangsang ni Adan na siyang larawan ng paparating na.
15 Subalit ang kaloob ay hindi tulad ng pagsalangsang sapagkat kung sa pagsalangsang ng isa, marami ang namatay, lalong higit ang biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo, ang kaloob sa pamamagitan ng biyaya ay sumagana sa marami. 16 Ang kaloob ay hindi tulad ng isang nagkasala sapagkat sa kasalanan ng isa, ang hatol ay nagdala ng kaparusahan. Ngunit sa kabila ng maraming pagsalangsang, ang walang bayad na kaloob ay nagbunga ng pagpapaging-matuwid. 17 Ito ay sapagkat sa pagsalangsang ng isang tao, naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng taong iyon. At lalong higit sa kanila na tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng kaloob ng katuwiran. Maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng isang iyon, si Jesucristo.
18 Kaya nga, sa pagsalangsang ng isang tao, napasalahat ng tao ang kaparusahan. Sa gayunding paraan, sa gawa ng katuwiran ng isang tao, napasalahat ng tao ang pagpapaging-matuwid ng buhay. 19 Ito ay sapagkat sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging mga makasalanan. Sa gayunding paraan, sa pagsunod ng isang tao, marami ang magagawang matuwid. 


Mga Taga-Roma 6:23

 Ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating Panginoon.

 

 

Mga Taga-Efeso 2:1

 At patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.

 

 

Mga Taga-Efeso 2:3

 Tayo noon ay nag-asal na kasama nila ayon sa mga nasa ng ating laman. Ginagawa natin ang nasa ng laman at ng mga kaisipan. Tayo rin ay likas na mga anak na kinapopootan tulad ng iba.

 

 

Juan 1:29

 Kinabukasan nang makita ni Juan si Jesus na papalapit sa kaniya, sinabi niya: Narito, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan.

 

 

Mga Taga-Galacia 3:13

 Nang si Cristo ay naging sumpa nang dahil sa atin, tinubos niya tayo mula sa sumpa ng kautusan sapagkat nasusulat:
    Sumpain ang sinumang ibinibitin sa punongkahoy.

No comments:

Post a Comment