Translate

Monday, August 12, 2013

Ang kaluluwa ng tao

Makipag-usap ang mga tao tao kaluluwa. Naniniwala ang Jehovah ni Witnesss ito. Walang mayroon ang tao walang kamatayang kaluluwa. Turuan nila ito. Walang paghihiwalay ng kaluluwa at ng katawan.

Turuan ang Bibliya ito. Ang tao ay may walang hanggan, walang kamatayan kaluluwa.Genesis 12:6

 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit."

 

 

Genesis 5:1

 Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan.

 

Job 32:8

 Ngunit ang karunungan ay saan ba nagbubuhat?
Di ba sa Diyos na Makapangyarihan? 

 

 

Mga Gawa 7:59

 Habang pinagbabato nila si Esteban tumawag siya sa Diyos at nagsabi: Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu.

 

No comments:

Post a Comment