Translate

Friday, August 9, 2013

Ang kaligtasan ng tao?

Marinig ko ang salitang kaligtasan. Maraming mga ideya para sa kaligtasan. Pag-aralan ko kung ano ang paniniwalang Hindu.

Ang sangkatauhan Hindus halimbawa ay nabigyang-katarungan sa pamamagitan ng debosyon, pagmumuni-muni, mabubuting gawa at pagpipigil sa sarili. Ang malungkot na bagay ay na ito. Ang tunay na kaligtasan ay wala sa Hindu paniniwala. Ito ay isang maling ideya.

Ito ang katotohanan. Sangkatauhan ay nabigyang-katarungan sa pamamagitan ng ng sakripisiyo kamatayan. Muling pagkabuhay ni Hesukristo, namatay sa aming lugar.1 Mga Taga-Corinto 15:3

 Ito ay sapagkat ibinigay ko na nga sa inyo nang una pa lamang ang akin ding tinanggap, na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan.

 

 

Mga Taga-Roma 3:24

 Ang lahat ay pinapaging-matuwid ng Diyos nang walang bayad sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, sa pamamagitan ng katubusan na na kay Cristo Jesus.

No comments:

Post a Comment