Translate

Thursday, December 18, 2014

Pakikinig at paggawa

Ito ay kahangalan upang gawin ito. Ang mga tao ay sa tingin ikaw ay kakaiba kapag sundin mo ang Diyos. Kapag ang isang tao ay kung ano ang gusto ng Diyos pagkatapos sila ay labanan laban sa kultura. Ang taong iyon ay magiging tulad ng Noah. Ang kultura ay puno ng kasalanan tulad ng mga araw ng Noah.

Mga Tao aasarin sa kasalanan at sila ay mapoot ang tagasunod ni Jesus. Ang hatol ng Diyos ay darating na tulad ng mga araw ng Noah ngunit rejects mundo paraan ng Diyos. Kapag ang paghatol ng Diyos pagkatapos ay ang mundo ay mabigla.

Ang hatol ng Diyos sa mga huling aklat ng Biblia ay katulad ng ulan sa baha ni Noah. Ang isang tao ay ayaw na maranasan ang galit ng Diyos.

Ang isang tao ay maaaring maiwasan ang galit, ng lunas ay pagsisisi. Ang dahilan na ang galit ni Jesus ay darating dahil ang sangkatauhan ay nagkasala. Ang krus ni Jesus ay maaaring linisin ang kaluluwa ng tao. Ang problema ay na ang mga tao na gustung-gusto ang kasalanan at kamuhian si Jesus.

Ang pag-ulan ng paghatol ay darating. Kailangan mong magsisi mula sa iyong mga kasalanan at sundin si Jesus.Genesis 7:5-24 

  5 At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh.

               6 Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. 7 Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang upang maligtas sa baha. 8 Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop, 9 ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. 10 Pagkaraan ng pitong araw, bumaha nga sa buong daigdig. 11 Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong ikalabimpitong araw ng ikalawang buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. 12 Bumuhos ang ulan sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi. 13 Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang tatlong anak na lalaki na sina Shem, Ham at Jafet at ang kani-kanilang asawa. 14 Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop---mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. 15 Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe, 16 ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko.
               17 Apatnapung araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. 18 Palaki nang palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. 19 Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok, 20 at tumaas pa nang halos pitong metro sa taluktok ng mga bundok. 21 Namatay ang bawat may buhay sa lupa---mga ibon, maaamo at maiilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, at lahat ng tao. 22 Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. 23 Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. 24 Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 araw.

No comments:

Post a Comment