Translate

Tuesday, December 16, 2014

Ang panganib seksyon ng tatlong

May mga panganib sa pagtanggap theistic ebolusyon.Kung tatanggapin ng isang tao theistic ebolusyon pagkatapos ay ang hinggil sa Bibliya interpretasyon ng trabaho ni Hesus bilang mitolohiya o alegorya.

 
1) ipinahahayag ng Bibliya na si Hesus ay ang Tagapaglikha ng lahat ng bagay.

Mga Taga-Efeso 3:9

 Ito ay upang malinaw na makita ng lahat kung ano ang pakikipag-isa ng hiwaga, na sa panahong nakalipas, ay dating nakatago sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo.

2) Mateo 19: 4-5 idineklara na nilikha ng Diyos ng lalaki at babae.

Mateo 19:4-5

 Sumagot siya sa kanila: Hindi ba ninyo nabasa na siya na lumalang sa kanila sa pasimula pa ay nilalang sila na lalaki at babae? Sinabi pa niya: Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa. Silang dalawa ay magiging isang laman.

 3) Si Jesus ay nagdedeklara na ang mga kasulatan ni Moses ay mahalaga. Sinulat ni Moises ang account ng paglikha sa makasaysayang konteksto at hindi sa isang alegorya.

 

 

Juan 5:46-47

 

46 Yamang sumampalataya kayo kay Moises ay sasampalataya rin kayo sa akin. Ito ay sapagkat siya ay sumulat patungkol sa akin. 47 Yamang hindi ninyo sinasampalatayanan ang kaniyang mga sinulat papaano ninyo sasampalatayanan ang aking mga salita?

 4) Kung si Adan ay isang alegorya at ay kapaki-pakinabang para sa espirituwal na pagtuturo, pagkatapos si Jesus ay isang alegorya.

5) Jeremias 32:17 declares na maaaring gawin ng Diyos kamangha-manghang mga bagay.


 

Jeremias 32:17

 si Jeremias ay nanalangin: "Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo.

No comments:

Post a Comment