Translate

Wednesday, December 24, 2014

Ang pinakamahusay na planong pangkalusugan

Ang kalusugan ng lipunan ay batay sa pamilya. Kung ang pamilya ay may karamdaman pagkatapos ay ang kultura ay magdusa. Kailangan ng paggalang mula sa asawa at mga anak ama Ang. Kailangang igalang ang ama ng babae. Kailangang igalang ang kanyang ama anak na lalaki Ang.
Ang isyu ng maraming kultura ay ang mga anak ay hindi nakikinig sa ama. Nauunawaan ng Diyos kung paano function buhay.
Kung ang isang tao ay isang bata. Kailangang makinig sa ama kaya ang bata ay magkakaroon ng magandang buhay anak Ang. Ngunit kung ang mga bata ay hindi makinig sa kanilang mga ama pagkatapos sila ay magkakaroon ng mga problema.
Ang mga ito ay maraming mocker patungo sa kanilang mga ama.
Ang tanging oras na ang isang bata ay hindi maaaring mag-ingat ang mga salita ng ama ay kapag ito nagpupunta laban sa Diyos at sa Bibliya.


Kawikaan 13: 1

Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,
ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya.

No comments:

Post a Comment