Translate

Tuesday, December 23, 2014

Awa at pag-ibig

Nauunawaan ko ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kasaysayan ng Noah. Mayroon akong isang bangka na nagpoprotekta sa akin at Gabay sa akin. Bangka ni Noah ay kumakatawan kay Jesus. Rejects Ang mundo si Hesus at maranasan ang galit ng kasalanan at paghatol. Walang kalayaan sa kasalanan at paghatol.
May kalayaan kay Hesus. Siya ang Maker at nais niya ang pinakamahusay para sa sangkatauhan. Kapag inilapat tao si Jesus sa pag-aasawa, negosyo at mga bagay ng buhay pagkatapos ay mayroong proteksyon. Ang isang tao na sumusunod kay Jesus ay maaaring panghawakan ang bagyo ng buhay at gagantimpalaan ng Ama Diyos.
Mayroon ka bang kalayaan sa iyong buhay?

Genesis 8: 1-19

     1 Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin, at nagsimulang humupa ang tubig. 2 Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. 3 Patuloy na humupa ang tubig, at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. 4 Sumadsad ang barko sa Bundok ng Ararat noong ikalabimpitong araw ng ikapitong buwan. 5 Patuloy ang paghupa ng tubig at nang unang araw ng ikasampung buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok.
 6 Pagkalipas ng apatnapung araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. 7 Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. 8 Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala nang tubig. 9 Palibhasa'y laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 10 Pitong araw pang naghintay si Noe, at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. 11 Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay nang sariwang dahon ng olibo. Kaya't natiyak ni Noe na kati na ang tubig. 12 Nagpalipas ng pitong araw si Noe saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik.
               13 Noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. 14 Nang ikadalawampu't pitong araw ng ikalawang buwan, tuyung-tuyo na ang lupa.
               15 Sinabi ng Diyos kay Noe, 16 "Lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. 17 Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo---maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig." 18 At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. 19 Gayundin, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kani-kanilang uri.

No comments:

Post a Comment