Translate

Wednesday, August 5, 2015

Ang pinagpalang bansa

Naniniwala ako na ang karamihan ng mga tao ang pag-ibig ng kanilang mga bansa. Mahal namin ang mga tao na nakatira sa bansa at gusto ang pinakamahusay para buhay ng mga tao.

Binasbasan ng Diyos ang isang bansa. Pinagpala ng Diyos ang Israel. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na ang Mesiyas ay dumating mula sa Israel at nais laging protektahan ng Diyos ang Israel.

Nais ng Diyos upang makatulong sa pananampalataya ni Abraham. Alam ng Diyos na Abraham ay makinig sa kanya kaya masubukan niya kay Abraham.

Pinaniniwalaan at sinunod ni Abraham.

Ang Mesiyas ay dumating sa mundo na ito at siya ay nanirahan ang perpektong buhay. Siya ay namatay sa krus at sinakop niya ang isyu ng kamatayan. Ang isang tao ay mapupunta sa langit, kung magsisisi sila mula sa kanilang mga kasalanan.

Kung ang mga Hudyo o ang mga Gentil ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod kay Jesus. Pagkatapos na ang tao ay pinatawad at karanasan ng Diyos.Genesis 22: 15-18

 

 15 Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, 16 "Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan---Yahweh. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, 17 pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. 18 Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos."

No comments:

Post a Comment