Translate

Tuesday, August 18, 2015

Ang aareglo

Namatay na asawa ni Abraham at siya ay kinakailangan ang ilang mga lupain para sa libing ng kanyang asawa. Kaya siya makipag-usap sa kanyang mga kapitbahay ang tungkol sa isang dakong libingan.

Ang kanyang mga kapitbahay nais na nagbigay ng lupa sa Abraham. Nais Abraham na magbayad para sa lupa at hindi niya gusto sa isang regalo.

Hindi ko alam kung bakit ginawa niya iyon. Ngunit naisip Abraham siya ay kinakailangan upang magbayad para sa lupa.

Kung ang Panginoon ay sa paggabay ng isang tao, kailangang umasa sa Panginoon ang taong iyon. Mayroong nang paraan ng Panginoon ay hindi magkaroon ng kahulugan ngunit ang Diyos ay may dahilan.

Naniniwala ako na narinig ni Abraham ang tinig ng Panginoon at makinig sa tinig na iyon.

Pangangailangan upang hilingin sa Panginoon na gabayan sila ng isang tao at ang tao ay kailangang maging tapat.

Kailangan ng isang tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay namatay sa krus at siya ay nabuhay mula sa patay. Siya ang sakdal na sakripisyo para sa ating mga kasalanan.Genesis 23:5-16

   5 Sumagot ang mga Heteo, 6 "Kinikilala ka naming isang dakilang pinuno; pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili."

               7 Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao 8 at sinabi niya, "Kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Efron na anak ni Zohar. 9 Nais kong saksihan ninyo ang pagbili ko sa yungib na nasa tabi ng kanyang lupain sa Macpela, upang ito'y gawing libingan. Babayaran ko siya sa hustong halaga."
               10 Nagkataong si Efron ay kasama ng nagkakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lunsod. Kaya, sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, 11 "Hindi lamang ang yungib, kundi pati ang lupang kinalalagyan nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto."

    12 Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naroroon, 13 at sinabi niya kay Efron na naririnig ng lahat, "Kung maaari'y pakinggan mo ako. Bibilhin ko ang buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa."

             14 Sumagot si Efron kay Abraham, 15 "Apatnaraang pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan; basta't paglibingan na ninyo." 16 Nagkasundo sila. Sa harapan ng mga tao'y tumimbang si Abraham ng halagang apatnaraang pirasong pilak, ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan.

No comments:

Post a Comment