Translate

Saturday, August 22, 2015

Mayroong higit sa buhay na ito

Binili ni Abraham lupa kaya inilibing niya ang kanyang asawa sa property. Inilibing ni Abraham si Sara na kaniyang asawa sa yungib sa parang ng Macpela malapit sa Mamre.

Tayo mamatay dahil mabubuhay tayo sa loob ng walumpung taon. Kami ay mamatay at pumunta sa langit at impyerno. Kung ang isang tao ay tumangging magsisi sa kanilang mga kasalanan at pagkatapos ay ang taong iyon ay hindi pupunta sa langit.

Kung ang isang tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan pagkatapos na ang tao ay mapupunta sa langit.

Handa ka na ba para sa kamatayan? Kailangan mo upang maghanda.Genesis 23: 17-20

  17 Kaya't ang lupang iyon ni Efron sa Macpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punongkahoy sa paligid nito 18 ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Heteong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lunsod. 19 At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Macpela, silangan ng Mamre, sa lupain ng Canaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. 20 Ang lupa ngang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga Heteo ay binili ni Abraham upang gawin niyang libingan.

No comments:

Post a Comment