Translate

Tuesday, August 11, 2015

Ang isang tao ay nangangailangan ng isang plano

Naniniwala ako na ang mga tao na alam na sila ay dapat na plano sa buhay. May ilang mga tao na ang plano para sa hinaharap. May ilang mga tao na hindi magplano para sa hinaharap.

Kung ang isang tao ng mga plano para sa kinabukasan pagkatapos na ang tao ay nangangailangan ng mga mapagkakatiwalaang mga pinagmumulan sa paksa. Ang isang tao na hindi mo nais ang isang masamang pinagmulan ng impormasyon.

Ito ay mabuti upang magkaroon ng impormasyon para sa maraming tao. Ang isang tao ay nangangailangan ng maraming mga pantas na mga kaibigan.

Ang isang tao ay hindi nais mangmang para sa mga kaibigan.

Ang mga taong plano para sa pagreretiro, mga trabaho at pagbili ng bahay. Ngunit maraming mga tao ay hindi plano para sa buhay na walang hanggan.

Ang bawat tao'y ay mamatay at sila ay hahatulan ng Diyos.

Kailangang sumuko sa Panginoong Jesus ang isang tao. Siya ay namatay sa krus at siya ay bumangon mula sa patay.

Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod sa kanya.

Kapag hangad natin ang Panginoon, kailangan namin ng mga kaibigan na maunawaan ang Bibliya.Kawikaan 15:22

 Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan,
ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay.

No comments:

Post a Comment