Translate

Wednesday, November 26, 2014

המאובנים

בהתבסס על אבולוציה הדארוויניסטית, לא אמור להיות מיליונים מאובנים ביניים. כאשר אנו קוראים את ספרי הלימוד מבתי הספר, רק כמה הציעו ניתנות דוגמאות של מאובנים ביניים. אין לנו רשימת שפע של מעברים בספרי הלימוד.התשובה ברורה, הם מעולם לא היו קיימים. רוב ספרי לימוד הביולוגיה להשתמש בסדרת הסוס כעדות למינים מתפתחים.הספרים להם ברצף נחמד מהקטנה ועד גדול.הבעיה עם הרצף הזה היא שהם לא נמצאו בצו זה. הם כבר מצאו נקברו באותה השכבה של שכבות המציינת שהם חיו באותו הזמן

No comments:

Post a Comment