Translate

Saturday, November 22, 2014

הונאה היא בלב

כולם קוראים את הסיפורים באינטרנט. אנשים תמיד לקרוא על האדם ישר שעושה פשע מסוים.התרבות מתרגזת ולשאול שאלה. איך יכול להיות אדם הונאה בלב?

יש משהו לא בסדר עם הפושע שפשע מחויבת.

יש לי חדשות רעות לכולם. כולנו יכולים הפלילי ואנחנו יכולים לעשות פעילויות רעות בחיינו. יש שקר שאומר את זה.השקר הוא שאנחנו טובים, אנחנו לא טובים. יש לנו חטא בלבנו ואנחנו חוטאים נגד אלוהים ואנשים.

אני יכול לתכנן רע בחיים שלי, אם אני לא עוקב את האלוהים. אם אני זומם רע בלבי אז אני צריך לחזור בתשובה מהחטאים שלי ואחרי ישוע. אתה יכול לתכנן רוע בחייך.

אם אין לך ישו בחיים שלך אז אתה תהיה נשלטת על-ידי חטא. אתה עלילה רוע בחייך. אם אתה חסיד של ישוע אך אינכם הבא ישו אז אתה עלילה מרושע.התרופה היא חזרה בתשובה.

כאשר יש לי אדם חרטה בלב אז הם מחוברים לאלוהים.הצלב של ישו הוא הגשר בין בני אדם ואלוהים האב.

כאשר אדם יש לי ישו בלב אז יש להם רוח הקודש.רוח הקודש להרשיע של אמת בחייו של המאמין. הם יקדמו חטא טוב ולא. אם הם מאפשרים אלוהים לעבור בחיים שלהםמשלי 12:20

 מִ֭רְמָה בְּלֶב־חֹ֣רְשֵׁי רָ֑ע וּֽלְיֹעֲצֵ֖י שָׁלֹ֣ום שִׂמְחָֽה

No comments:

Post a Comment