Translate

Thursday, November 27, 2014

Ang nakaraan at hinaharap

Naniniwala ako na kami ay naninirahan sa mga huling araw tulad ng mga oras ng Noah. Gustung-gusto Tao puso kasalanan at i-promote nila ang kanilang mga kasalanan tulad ng mga oras ng Noah. Diyos ay hindi maaaring masiyahan kasalanan at iniquities ay magdadala ng paghatol. Ang baha ay hindi mangyari muli ngunit ang galit ni Jesus ay paparating na. Mga Tao aasarin ang galit ni Jesus ngunit ito ay magaganap.

Mayroon akong magandang balita na ang isang tao ay maaaring maiwasan ang galit tulad ng ginawa ni Noah. Ang tagasunod ni Jesus ay hindi harapin ang galit ni Jesus tulad ng Noah.

Pagdating ng Diyos sa gitna na nais kanyang paraan. Hindi siya ay nais na parusahan ngunit dapat siya parusahan ating mga kasalanan.

Ang krus ni Jesus ay maaaring magdala ng kapatawaran. Tanging si Jesus ay perpekto at ibigay sa amin ang perpektong sakripisyo. Ang krus ni Jesus ay nagpapaliwanag ito sa sangkatauhan.

Ang mundo ay nagiging mas makasalanan tulad ng mga araw ng Noah. Ngunit ang magandang balita ay ang ikalawang pagbabalik ni Hesus ay paparating na.Genesis 6:1-8

1 Napakarami na ng mga tao sa daigdig nang panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. 2 Nang makita ng mga anak ng Diyos a na ang mga babaing anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. 3 Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko ipapahintulot na mabuhay nang habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig." 4 Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon.

               5 Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. 6 Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. 7 Sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito." 8 Ngunit si Noe ay naging kalugud-lugod kay Yahweh.

No comments:

Post a Comment