Translate

Wednesday, January 28, 2015

Ang taong layas sa isang malayong lupain

Maraming mga beses, sa tingin namin na kami ay clueless. Nararamdaman namin na hindi namin alam kung wala. Ang gawain ng buhay na ito ay tila napakahirap. Ang kasaysayan ni Abraham ay kawili-wili. Siya ay isang taong layas.

Abram ay kumportable sa kanyang bansa at nais ng Diyos sa kanya upang maglakbay sa isang banyagang lupain. Nangangailangan ito ng pananampalataya at sinunod niya ang Diyos.

Kailangan nating magtiwala sa Diyos kapag Guides siya sa amin. Mukhang mahirap ngunit Espiritu ng Diyos ay gagabay sa amin.

Nangangailangan ng pananampalataya tiwala at umasa sa Panginoon.

Sinabi ng Diyos kay Abram na Israel ay magiging isang pagpapala sa buong mundo. Abram ang ama ng Israel.

King bansa na ito ay si Hesus. Pagnanais ni Hesus na magdala ng kaligtasan sa mga Hudyo at ang Gentiles. Kaya ay binasbasan ng Diyos ang Banal na Land.

Diyos ay nagpoprotekta sa Israel ngunit sa mundo at ang diyablo ay laban sa bansang ito. Kung ang isang tao blesses Israel pagkatapos siya ay magkaroon ng isang mapalad na buhay. Ngunit kung ang isang tao sinumpa Israel pagkatapos siya ay cursed.This ay isang tunay na pahayag sa bawat henerasyon.

Nais ni Jesus sa lahat ng tao upang sundan siya. Ang mga Hudyo at ang mundo ay nangangailangan ng Tagapagligtas. W mamamatay sa ating mga kasalanan, kung hindi kami nagsisi mula sa kanila at tanggapin si Hesus. Kung tinatanggap namin Jesus, hindi namin ay magkakaroon ng ikalawang kamatayan sa impiyerno.Genesis 12:1-3

  1 Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. 2 Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. 3 Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain,
at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain;
sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain."

No comments:

Post a Comment