Translate

Sunday, January 25, 2015

מלכודת המוות

יש מלכודות בעולם הזה. אנשים רבים מאמינים כי הם חפים מפשע ומשהו אבל הם מסוכנים.

אזכיר כמה מהשקרים.

יש הוראה שהאנושות היא טהורה.ההוראה מבוססת על שהרצון האנושי הוא טוב. זה שקר.הלב האנושי ירמה ולהרוג. רציחות רבות מאמינים כי הם אנשים טובים. אם אנחנו שונאים בלב שלנו, התנ"ך קורא רצח חטא זה.

אנשים מאמינים שאלוהים הוא לא אמיתי. זהו שקר. אם מישהו עשה את המחשב אז מישהו יצר פני האדמה הזאת.האדמה היא יותר מורכבת מהמחשב.

אנשים מאמינים כי התנ"ך פגום. זהו שקר. אם אדם לומד את ההיסטוריה של תקופת המקרא, האדם יגלה כי התנ"ך הוא מאלוהים.

רוח הקודש תוביל אדם.האדם יכול להכחיש את ישו או לקבל את ישו. אם אדם מקבל את ישו, אז האדם לא יהיה המוות השני. אבל האדם שמסרב ישו אז הם ימותו פעמיים.

המוות הראשון הוא מוות פיזי והמוות השני הוא רוחני בגיהינוםמשלי 13:14


 תֹּורַ֣ת חָ֭כָם מְקֹ֣ור חַיִּ֑ים לָ֝ס֗וּר מִמֹּ֥קְשֵׁי מָֽוֶת

No comments:

Post a Comment