Translate

Saturday, January 24, 2015

Ang pamilya na sine-save ng sangkatauhan

Maraming mga tao ay basahin ang Bibliya at maging nababato. May mga verses sa Biblia na pagbanggit pangalan lang. Maraming mga tao ang maiwasan ang mga seksyong ito. Kailangan ng mga tao upang basahin ang mga verses.

Ang pamilya ni Shem ay kawili-wili. Nagtuturo ito na naiintindihan ng Diyos kung ano ang ginagawa niya.

Ang kasaysayan ng sangkatauhan pagbanggit na kasalanan namin dahil sa Adan at Eba. Kung mayroong iniquities pagkatapos ay hindi namin ay pumunta sa langit. Dapat parusahan ang Diyos ating mga kasalanan. Nararapat naming pumunta sa impiyerno.

Sine-save ng Diyos ang sangkatauhan sa linya ng pamilya ng Shem. Sinasabi ng Bibliya na ang Mesiyas ay nasa linya na ito ng pamilya.

Ang krus ni Jesus ay nagdudulot ng kapatawaran sa sangkatauhan. Kinakailangan ng Lumang Tipan sakripisyo ng mga hayop at si Jesus nagagampanan ng Lumang Tipan. Si Jesus ibig kamatayan at siya ay nabubuhay sa langit kasama ng Diyos Ama.

Kailangan namin upang suriin ang bawat taludtod at maunawaan kung ano ang sinasabi ng mga taludtod. Ang Bibliya ay ang pinakadakilang aklat dahil ang Diyos ang may-akda.Genesis 11:10-26

  10 Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. Dalawang taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arfaxad. Si Shem ay sandaang taong gulang na noon. 11 Nabuhay pa siya nang 500 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.

               12 Nang si Arfaxad ay tatlumpu't limang taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shela. 13 Nabuhay pa siya nang 403 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.
               14 Tatlumpung taon na noon si Shela nang maging anak niya si Heber. 15 Nabuhay pa siya nang 403 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.
               16 Sa gulang na tatlumpu't apat na taon, naging anak ni Heber si Peleg. 17 Nabuhay pa siya nang 430 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.
               18 Sa gulang na tatlumpung taon, naging anak ni Peleg si Reu. 19 Nabuhay pa siya nang 209 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.
               20 Si Reu naman ay tatlumpu't dalawang taon na nang maging anak niya si Serug. 21 Nabuhay pa siya nang 207 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.
               22 Si Serug ay tatlumpung taon nang maging anak niya si Nahor. 23 Nabuhay pa siya nang 200 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.
               24 Naging anak naman ni Nahor si Terah nang siya'y dalawampu't siyam na taon. 25 Nabuhay pa siya nang 119 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

26 Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki: sina Abram, Nahor at Haran.

No comments:

Post a Comment