Translate

Friday, January 30, 2015

Ang matapang na isyu

Naniniwala ako na ang mga pagbabago sa buhay ay mahirap. Mayroon kaming isang pattern at tradisyon ay ang aming ginhawa. Ang hindi alam sa buhay ay maaaring manakot ng isang tao. Hindi ko gusto ang mga pagbabago.

Ito ay nangangailangan ng pananampalataya upang gumawa ng mga pagbabago. Kailangan namin upang maniwala na ang mga pagbabago ay para sa mas mahusay. Hindi ko nais na sa tingin nakaraan ay mas mahusay kaysa sa hinaharap.

Diyos pagnanais na inilalagay namin ang aming pananampalataya sa kanya. Maraming mga beses, hindi namin maunawaan ang mga hinaharap kaya pananampalataya ay kinakailangan.

Huwag naniniwala kami na alam ng Diyos ang pinakamahusay na plano? Kung gagawin namin kung ano ang kalooban ng Panginoon pagkatapos lamang kami nagtitiwala sa kanya. Kung tanggihan namin ang kalooban ng Panginoon at pagkatapos ay hindi namin huwag kanya.

Pinaniwalaan ni Abram ang Diyos, ang kanyang mga aksyon ay nagtuturo pananampalataya. Binago niya ang lokasyon ng kanyang pamilya mula sa Harran sa Canaan. Naniniwala ako na ang may gusto walang pagbabago lokasyon. Ngunit minahal ni Abram ang Diyos at alam niya na pinakamahusay na nakakaalam ng Diyos.

Hindi namin alam ang dahilan para sa lahat ng bagay ngunit ang Panginoon ay binalak ang lahat mula sa umpisa hanggang katapusan.

Ilagay ang iyong pagtitiwala sa Panginoon.

Ang pinakamahusay na plano ay na ito. Kami ay makasalanan at karapat-dapat sa impiyerno. Subalit ang Diyos Ama ay ang Kanyang lamang Anak. Dumating si Jesus sa lupa at namuhay ng perpektong buhay, kaya kaya niyang maging ang perpektong tupa. Namatay siya sa krus at lumitaw mula sa patay. Kung magsisi namin mula sa ating mga kasalanan at sundin si Jesus, pagkatapos ay maaari naming pumunta sa langit.Genesis 12:4-5

 4 Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh; nilisan niya ang Haran noong siya'y pitumpu't limang taon. Sumama sa kanya si Lot. 5 Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Canaan.

No comments:

Post a Comment