Translate

Wednesday, September 9, 2015

Buksan ang pintuan

Lingkod ni Abraham na natagpuan ng isang asawa para Issac. Naghahanda ang Diyos ay isang magandang babae para sa Issac.

Naniniwala ang mga tagapaglingkod ay maaaring humantong sa kanila ng Diyos. Uusapang nila sa babae na gusto ng Diyos.

Maaari naming plano ngunit kailangan naming payagan ang Panginoon gabay sa amin. Plano ng Diyos ay mas mahusay kaysa sa aming mga plano.

Maaari naming mag-isip ng mahusay na mga bagay ngunit kailangan naming ibigay ito sa Panginoon.

Ang isang tao ay may limitadong kaalaman at alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kailangan naming umasa sa Panginoon.

Nagpadala ang Diyos ng kaniyang bugtong na Anak sa lupa. Siya ay nanirahan sa isang perpektong buhay at namatay sa krus. Dinaig Niya ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. At pumasok si Jesus pabalik sa langit. Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod kay Jesus.

Kailangan namin upang isumite sa pagnanais ng Diyos.Genesis 24:23-27

 Pagkatapos, ito'y tinanong niya, "Sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?"

               24 Sumagot ang babae, "Ako po'y anak ni Bethuel na anak nina Nahor at Milca. 25 Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop."
               26 Pagkarinig niyon, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh, 27 "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng panginoon kong si Abraham! Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking panginoon."

No comments:

Post a Comment