Translate

Tuesday, September 22, 2015

Makinig sa tinig

Natuklasan tagapaglingkod ni Abraham ang mga hinaharap na asawa ng Issac. Nagpunta sila sa bahay ng babae. Sila ay nakatanggap ng pagpapala para sa kasal. Ngunit ang pamilya hiniling para sa sampung araw pa.

Nais ng Panginoon Rebekah upang pumunta sa mga tagapaglingkod.

Kailangan nating pag-ingatan ang tawag ng Panginoon. Magkakaroon ng maraming beses kapag ang mga tao na gusto ng kanilang mga hinahangad sa loob ng kalooban ng Panginoon.

Nagkaroon Rebekah upang marinig ang tinig ng Panginoon at sundin. Pinagpala ang pamilya ng babae. May mga pagpapala kapag naniniwala kami at sumunod sa Panginoon.

Ang krus ni Jesus ay kamangmangan sa mundo ngunit ang kaligtasan sa mga tunay na mananampalataya. Ang mundo ay magsasabi sa mga mananampalataya na ang pananampalataya ay tanga. Ngunit ang tanging paraan upang langit ay si Jesus at ang mga cross.Genesis 24:55-61

 55 Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebeca na magpalipas muna ng isang linggo o sampung araw bago umalis.

               56 Ngunit sinabi ng alipin, "Sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking panginoon."
     57 "Kung gayon," sabi nila, "tawagin natin si Rebeca at tanungin kung ano ang kanyang pasya." 58 "Sasama ka na ba sa taong ito?" tanong nila.
               "Opo," tugon niya. 59 Kaya si Rebeca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito, 60 matapos basbasan nang ganito:
"Ikaw nawa, O Rebeca ay maging ina ng marami,
at sa lunsod ng kaaway, ang iyong lahi ang magwagi."
               61 Nang handa na ang lahat, si Rebeca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo, at umalis kasunod ng alipin ni Abraham.

No comments:

Post a Comment