Translate

Monday, May 18, 2015

Parusa ay darating

Kapag paghuhukom ay darating sa isang bansa. Pagkatapos ang mga tao ay makatakas mula sa kaguluhan sa lugar. Walang nais na mukha ng isang mahirap na mahirap.

Ang dalawang mga anghel ay pag-save ng mga pamangkin ng pamilya ni Abraham. Parusa ay nangyari sa Sodoma. Nais ng Diyos ang isa sa mukha ng kanyang paghatol.

Kung pamangkin ng pamilya ni Abraham wanted sa kasalanan ng Sodoma pagkatapos na sila ay maging isang katulad na kahatulan.

Kailangan ng tao na magsisi mula sa kanilang mga kasalanan at sumunod kay Jesus. Ang tagasunod ni Jesus ay kailangang galit sa kanilang mga kasalanan.

Si Jesus ay namatay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan. Kung ang isang tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan pagkatapos na ang tao ay mapupunta sa langit. Ang taong iyon ay karanasan sa Diyos.Genesis 19:16-17

 

  16 Nag-aatubili pa si Lot ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lunsod. 17 Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili! Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis! Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay!"

No comments:

Post a Comment