Translate

Monday, May 11, 2015

hinaharap na mga isyu

Mundo na ito ay may mga isyu sa hinaharap. Hahatulan ng Diyos ang mundo at parurusahan ating mga kasalanan. Hindi namin ma-pumunta sa langit, kung ayaw natin na magsisi.

Pamangkin ni Abraham ay nagtanong ng isang katanungan. Ang dalawang anghel ay pagpunta sa sirain Sodoma. Ginusto nila sa lahat na nais ng Diyos, hindi sa pupuksain sa lungsod.

Ang tagasunod ni Jesus ang mga pangangailangan upang ibahagi ang mabuting balita. Ang bawat tao'y ay isang makasalanan na karapat-dapat na impiyerno. Si Jesus ay dumating sa lupa upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Pagkatapos sinakop niya ang kamatayan. Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at pagkatapos ay maaari naming malaman ang pag-ibig ng Diyos at pumunta sa langit.Genesis 19:12-13

 12 Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, "Magmadali ka! Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lunsod na ito. Umalis na kayo rito, 13 sapagkat gugunawin na namin ang lunsod na ito! Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lunsod na ito."

No comments:

Post a Comment