Translate

Saturday, May 23, 2015

Nag-save na mula sa mga hatol

Ang hatol sa Sodoma ay mula sa Diyos. Kapag ayaw sangkatauhan upang isumite sa Diyos at sa mga pangako ng kanilang mga kasalanan. Pagkatapos ang Diyos ay parusahan ang mga makasalanan. Ang paghatol ay sa mga makasalanan.
Nag-aalok ng Diyos ang isang pardon kaya ang mga tao ay hindi na mukha ang paghuhukom. Si Hesus ay Diyos. Siya ay dumating sa mundong ito at nanirahan sa isang perpektong buhay. Siya ay namatay sa krus dahil siya ay ang perpektong sakripisyo. Sinakop niya ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Kung ang isang tao ay namumuhi sa kanilang mga kasalanan at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos na ang tao sumunod kay Jesus at pagkatapos ay ang paghuhukom ay upon Jesus sa buhay ng taong iyon. Kung ang isang tao ay tumangging Jesus, pagkatapos na ang tao ay mukha ang paghuhukom at bumalibag sa impiyerno.
Pamangkin ni Abraham ay nai-save mula sa paghatol. Ang isang mananampalataya ay hindi mukha ang poot ng Diyos. Kung hindi mo alam kung si Jesus, at pagkatapos ay mukha mo ang galit ng Panginoon.
Magkakaroon ng isang panahon ng oras kapag ang galit ng Panginoon ay darating sa lupa. Ang mananampalataya ay hindi makaranas ng poot ngunit ang mga tao na tanggihan si Jesus. Sila ang mukha sa galit ng Kordero.Genesis 19:18-25

  18 Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na po roon, Ginoo. 19 Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo; napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon nang buhay. 20 Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon?" 

  21 "Oo, sige, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. 22 Ngunit magmadali kayo! Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hangga't wala kayo roon."

               Maliit ang bayang iyon kaya ito'y tinawag na Zoar. a
Ginunaw ang Sodoma at Gomorra
               23 Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. 24 Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorra. 25 Tinupok ni Yahweh ang mga lunsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim.

 

No comments:

Post a Comment