Translate

Thursday, May 14, 2015

Ang bulag na tao

Ang tula na isusulat ko tungkol sa nagpapaliwanag sa mga bulag mga tao. Maraming mga mananampalataya na hindi parangalan Jesus. Ang buhay ng mga taksil na mananampalataya ay hindi epektibo. Mundo ng gustong makita ang mga mananampalataya sa karangalan ni Jesus.

Kapag di tapat na mananampalataya nagbabahagi ng ebanghelyo. Ang mundo ay tawagin ang mga tao ng isang sinungaling.

Pamangkin ni Abraham ay hindi nagpaparangal Jesus upang siya'y kanilang nilibak tao.

Kung ikaw ay isang hindi tumpak na mananampalataya, at pagkatapos ay magsisi sa inyong mga kasalanan. Pagkatapos ay sundin Jesus.

Ang mundo ay ilagay sa kahihiyan ang Panginoon ngunit ang mga tagasunod ni Jesus ay maging tapat.Genesis 19:14

 Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lunsod na ito." Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot.

No comments:

Post a Comment