Translate

Saturday, February 13, 2016

Ang ating mga salita ay makapangyarihan

Alam ko na buhay na ito ay mahirap. Marinig namin ang mga salita mula tao at maraming mga salita ay mapanganib.

People marinig ng maraming mga salita ng paghatol. People marinig ng maraming mga salita ng poot. Ang kultura ng sangkatauhan ay malupit kaya kailangan namin ng mabuting mga salita.

Magandang mga salita ay mula sa Biblia at ang Diyos. Dios ay mapagbiyaya at ang kaniyang karunungan ay mahusay.

Kung nais namin na magkaroon ng malakas na mga salita at pagkatapos ay kailangan naming malaman ang Biblia at ang Diyos.

Ako ay may narinig problema sa mga tao at ginagamit ko ang isang talata mula sa Bibliya. Ang tao ay nagtaka nang labis tungkol sa karunungan at ang tao na ako ay intelligent. Wala akong karunungan ngunit ang tanging karunungan ay mula sa Biblia at sa Panginoong Jesus.

Kung ang isang tao nais na epekto sa mundo, at pagkatapos ay siya ay dapat na basahin ang Biblia at siya ay dapat na ipaliwanag ang Bibliya.Kawikaan16:24

 Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto.

No comments:

Post a Comment