Translate

Monday, September 29, 2014

Hindi ito tatagal magpakailanman

Ang mundo sistema ay may sira system. Ang mga tao na nais na magtatag ng buhay sa makasalanang mga saloobin at gawa. Maraming mga beses makipag-usap tungkol sa mga Kristiyano ang mga tao na tanggihan si Jesus. Ito ay totoo na ang mga tao na tanggihan si Jesus hindi ay gagantimpalaan para sa kanilang mga pagkilos. Kailangan nilang magsisi mula sa kanilang mga kasalanan at sundin si Jesus.

Kung ang isang Kristiyano ay nabubuhay sa kasalanan pagkatapos ay mawawala ang nila ang kanilang mga premyo sa langit. Ang isang Kristiyano ay hindi maaaring itago ang kanilang mga kasalanan mula sa Diyos. Ang magandang balita ay na ito. Ang isang tunay na mananampalataya ay ninanais sa buhay para sa Jesus. Kapag ang isang tao ay may Jesus sa kanilang mga puso pagkatapos ay dapat silang magkaroon ng isang transformed buhay.Kawikaan 12:3

 Ang makasalanan ay hindi mapapanatag,
ngunit ang matuwid ay hindi matitinag.

No comments:

Post a Comment