Translate

Monday, September 8, 2014

האם אתה טיפש?

יש הרבה ילדים גדולים יותר לא חכם שדוחים את דרך ה 'וחיי לעצמם. כאשר אדם דוחה את ישו אז אין להם חיים בעולם הזה והגיהינום מחכה להם. כמה ילדים גדולים יותר קיבלו את ישוע, אך הם אינם נאמנים לישו. ילדים אלה לא יהיו לי תגמולים גדולים בשמים. האם אתה בסיווג זה?
אם אדם דוחה את האמת תנ"כית אז הם יהיו עבד של חכם.אדם שמסרב אמת התנ"ך, הם לא יהיו טובים עם כסף.אדם שמבין את הספר משלי אז הם יטפלו בכסף טוב. האם אתה רוצה להיות מנהיג או לוזר?

משלי 11:29


  עֹוכֵ֣ר בֵּ֭יתֹו יִנְחַל־ר֑וּחַ וְעֶ֥בֶד אֱ֝וִ֗יל לַחֲכַם־לֵֽב

No comments:

Post a Comment